Hướng Dẫn Draw In

Video của: avatarDominick

23.668 lượt xem

Video hướng dẫn hữu ích về trò chơi trực tuyến Draw In. Đặt chiều cao dòng và cố gắng vẽ trong tất cả 80 bức ảnh. Xem video này nếu bạn cần trợ giúp để học cách chơi hoặc nếu bạn chỉ muốn xem tất cả các cấp độ đã hoàn thành.

Video về Draw In

Draw In
Draw In Bắt đầu chơi