Hướng Dẫn Slide Path

Video của: avatarDominick

3.348 lượt xem

Hướng dẫn chơi trò chơi đầy đủ đến Slide Path. Xem và chơi cùng khi bạn cố gắng hoàn thành tất cả các cấp độ trong trò chơi. Tiếp tục trượt và kết hợp các phần màu với nhau để hoàn thành mỗi thử thách. Bạn có thể hoàn thành tất cả các cấp độ mà không có hướng dẫn?

Video về Slide Path

Slide Path
Slide Path Bắt đầu chơi